Διάφορες Αναρτήσεις

Translate Police-Voice

Police

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Αλλαγές στην λειτουργία των ΟΠΚΕ, Όλο το ΦΕΚ ! ! ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ! ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΝΑΖΟΥΝ ! !Police-Voice blog ➤
 ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιαςπροανήγγειλε την «αναβάθμιση» των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).
Αργά την ίδια ημέρα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΔ.12 / Τεύχος Α / Αρ.Φύλλου 21) δημοσιεύονταν τροποποιήσεις διατάξεων σχετικά με τη
λειτουργία των ΟΠΚΕ. (δείτε και κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ)
 
Μεταξύ άλλων αποφασίζεται «στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας δύνανται να συγκροτούνται Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των υπηρεσιών των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ειδικών, αυξημένων ή ιδιαίτερη σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών».
Παράλληλα σημειώνεται πως «οι ΟΠΚΕ συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών, στελεχώνονται με αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους και υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά ως ακολούθως: α) Οι Ο.Π.Κ.Ε. που συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ασφαλείας. Και β) Οι ΟΠΚΕ που συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Περιφέρειας στο Τμήμα Ασφάλειας και Τάξης των Επιτελείων τους».
Στην παράγραφο 4 αναφέρεται ακόμη πως «το προσωπικό με το οποίο στελεχώνονται οι ΟΠΚΕ υπόκειται σε κατάλληλη για την εκπλήρωση της αποστολής του εκπαίδευση και τακτική συντηρητική μετεκπαίδευση, οι οποίες συνίστανται ιδίως στη χρήση όπλων, τεχνικών συλλήψεων και αφοπλισμού, αυτοάμυνας, αστυνομικού ελέγχου ύποπτων ατόμων και οχημάτων και λοιπών συναφών μεθόδων και τεχνικών». Επιπλέον «το προσωπικό των ΟΠΚΕ αντικαθίσταται περιοδικά, ώστε να εξασφαλίζονται η επιχειρησιακή επάρκεια και το αξιόμαχο των Ομάδων».
Επίσης στο ΦΕΚ επισημαίνεται ότι «οι ΟΠΚΕ δύνανται να συγκροτούνται και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, με διαταγή των οικείων Διευθυντών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οι Ομάδες αυτές υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στο Γραφείο Αστυνόμευσης – Ασφάλειας των Επιτελείων των Αστυνομικών Διευθύνσεων».
Επιπροσθέτως «οι ΟΠΚΕ δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθενται και σε άλλες εκτός των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων περιοχές, προς ενίσχυση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, των κατά τόπον αρμοδίων Υπηρεσιών. Οι ΟΠΚΕ που συγκροτούνται στο πλαίσιο της προηγουμένης παραγράφου δύνανται, σε σοβαρές ή έκτακτες περιπτώσεις, να διατίθενται και σε άλλες εντός της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας περιοχές, με διαταγή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας».
πηγή: tovima.gr
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12/2014 
(ΦΕΚ 21/Α/29-1-2014)Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.)  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α” 58).
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α” και στ” του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α” 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α” 49).
2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α” 41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α” 98).
4. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α” 213).
5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α” 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α” 143), 94/2012 (Α” 149) και 98/2012 (Α” 160).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 372/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 141/1991

Μετά το άρθρο 79 του π. δ/τος 141/1991 (Α’58) προστίθεται άρθρο 79A ως εξής:
«Άρθρο 79A Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.)
1. Στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας, δύνανται να συγκροτούνται Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη συμβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των Υπηρεσιών των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος, την αντιμετώπιση ειδικών, αυξημένων ή ιδιαίτερης σημασίας αστυνομικών προβλημάτων και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
2. Οι Ο.Π.Κ.Ε. συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών, στελεχώνονται με αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους και υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά ως ακολούθως:
α. Οι Ο.Π.Κ.Ε. που συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ασφαλείας,
β. Οι Ο.Π.Κ.Ε. που συγκροτούνται με διαταγή των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Περιφέρειας στο Τμήμα Ασφάλειας και Τάξης των Επιτελείων τους.
3. Οι Ο.Π.Κ.Ε. εφοδιάζονται με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους.
4. Το προσωπικό με το οποίο στελεχώνονται οι Ο.Π.Κ.Ε. υπόκειται σε κατάλληλη για την εκπλήρωση της αποστολής του εκπαίδευση και τακτική συντηρητική μετεκπαίδευση, οι οποίες συνίστανται ιδίως στη χρήση όπλων, τεχνικών συλλήψεων και αφοπλισμού, αυτοάμυνας, αστυνομικού ελέγχου ύποπτων ατόμων και οχημάτων και λοιπών συναφών μεθόδων και τεχνικών. Το προσωπικό των Ο.Π.Κ.Ε. αντικαθίσταται περιοδικά, ώστε να εξασφαλίζονται η επιχειρησιακή επάρκεια και το αξιόμαχο των Ομάδων.
5. Ο.Π.Κ.Ε. δύνανται να συγκροτούνται και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, με διαταγή των οικείων Διευθυντών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οι Ομάδες αυτές υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στο Γραφείο Αστυνόμευσης  Ασφάλειας των Επιτελείων των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
6. Οι Ο.Π.Κ.Ε. δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, να διατίθενται και σε άλλες εκτός των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, περιοχές, προς ενίσχυση, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, των κατά τόπον αρμοδίων Υπηρεσιών. Οι Ο.Π.Κ.Ε. που συγκροτούνται στο πλαίσιο της προηγουμένης παραγράφου δύνανται, σε σοβαρές ή έκτακτες περιπτώσεις, να διατίθενται και σε άλλες εντός της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας περιοχές, με διαταγή του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας.
7. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην επιλογή και τη σύνθεση του προσωπικού των Ο.Π.Κ.Ε., στην εκπαίδευση  μετεκπαίδευσή του, στην επιχειρησιακή τακτική και δράση των Ομάδων, στον υλικοτεχνικό τους εξοπλισμό καθώς και σε άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται: α. η περίπτωση ι” της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του π.δ. 14/2001 (Α’12) όπως προστέθηκε με το άρθρο 35 του π.δ. 116/2007 (Α’147), β. η περίπτωση ια” της μόνης παραγράφου του άρθρου 32 του π.δ. 48/2006 (Α’50), γ. η περίπτωση ιγ” της μόνης παραγράφου του άρθρου 27 του π.δ. 116/2007 (Α’147) και δ. η περίπτωση ιγ” της μόνης παραγράφου του άρθρου 17 του π.δ. 112/2008 (Α’17).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
 
Πηγή ➤http://www.bloko.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου