Διάφορες Αναρτήσεις

Translate Police-Voice

Police

Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Ένα 13χρονο παιδάκι συγκλόνισε με τα λόγια του: "Εγώ καμαρώνω που είμαι Έλληνας, δεν ντρέπομαι"Police-Voice blog ➤
Το έλεγε καθηγητής σε σχολείο της Ηπείρου και συγκλονιστήκαμε… Ο Χρήστος, μαθητής της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, βρίσκεται σε... δεινή θέση, γιατί ο πατέρας του και ο αδελφός του έφυγαν για αναζήτηση εργασίας στην Αυστραλία, ετοιμάζεται να αναχωρήσει και η μητέρα του, ενώ ο ίδιος θα μείνει στο χωριό με τη γιαγιά του, σύμφωνα με όσα γράφει το katoci.blogspot.gr.
Όταν ο καθηγητής, συζητώντας μέσα
στη σχολική αίθουσα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη σημερινή κατάσταση στην πατρίδα μας, σηκώθηκε όρθιος ο Χρηστάκης, που βιώνει, με

τραγικό τρόπο θα λέγαμε, στο πετσί του τις δυσκολίες και είπε με πολύ σοβαρό τρόπο: «Εγώ καμαρώνω που είμαι Έλληνας, δεν ντρέπομαι»… Το είπε ο Χρηστάκης, που η οικογένειά της πήρε τα μπογαλάκια της για το εξωτερικό. Το είπε ο Χρηστάκης, που απέμεινε στο χωριό με τη γιαγιά του. Και μας σημείωσε ο καθηγητής: «Αμέσως κατάλαβα ότι δεν πρέπει να κλαιγόμαστε. Όταν έχουμε Χρηστάκηδες, μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει».


Πηγή ➤ΟΜΑΔΑ-ΖΗΤΑ-Βετερανοι

Διαβάστε Περισσότερα »

Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων για 400 αστυνομικούςPolice-Voice blog ➤Στην προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων για την προαγωγή συνολικά τετρακοσίων αστυνομικών εντός του 2014 προχωράει η Ελληνική Αστυνομία.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά σε τετρακόσιους αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, για την προαγωγή στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη ισάριθμων υφισταμένων
κενών οργανικών θέσεων.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι οι εξής:
α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
(i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2014), ή
(ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος [Τ.Ε.Ι.] και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2014), ή
(iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων , ήτοι οι εντασσόμενοι πριν την 29/5/2013, ή
(iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).
β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2014). Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1-1-1970 και μεταγενέστερα.
γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι συγκεντρώνουν στον απαιτούμενο βαθμό τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στο άρθρο 45 του π.δ/τος 15/1986.
Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού τμήματος, μέχρι 14/7/2014, τα εξής δικαιολογητικά :
α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α΄».
β) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οφείλουν να δηλώσουν, περιπτώσεως συντρεχούσης, ότι είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Α.Ε.Ι.] ή τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Τ.Ε.Ι.] και θα το καταθέσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης των εξετάσεων.
Στην ίδια δήλωση αναφέρουν, επίσης, την επιθυμία τους να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις προς διαγωνισμό ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική.
γ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.
δ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία ή διπλώματα που χορηγούν τα
Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Σίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφοριών – Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα, τηλ.: 210- 5281000 e-mail: information_dep@doatap.gr, Τπουργείου Μακεδονίας Θράκης – Διοικητήριο/Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371/2 e-mail: thessaloniki@doatap.gr).
Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν, για όλους τους υποψήφιους, από 1/11/2014 έως και 3/11/2014 στην Αθήνα και στη Βέροια, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
Επισημαίνεται ότι, στη Βέροια θα διαγωνισθούν όλοι οι υποψήφιοι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, που υπηρετούν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης και όσοι επιθυμούν, από όσους υπηρετούν στην Περιφέρεια της Ηπείρου και των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας και Λήμνου.
Εξεταστέα μαθήματα – θέματα εξετάσεων
α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα :
(i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).
(ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία – πρακτική άσκηση].
(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία – πρακτική άσκηση].
(iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).
(V) Ξένες γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική (προαιρετικά)

Δείτε την προκύρηξη

Πηγή ➤.bloko

Διαβάστε Περισσότερα »

Πώς να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στο laptop σαςPolice-Voice blog ➤Οι μπαταρίες στις φορητές μας συσκευές αρκετές φορές μας αφήνουν τη χειρότερη στιγμή! Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να εξασφαλίσετε περισσότερο χρόνο στο laptop σας.

Ορισμένες από τις τεχνικές που προτείνουμε προορίζονται για εκείνες τις στιγμές που χρειάζεται επειγόντως να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενώ άλλες αποτελούν μάλλον προληπτικά μέτρα, τα οποία είναι καλό να εφαρμόζετε προτού η ζωή της μπαταρίας φτάσει στα τελευταία της.

Ενδεχομένως, κάποιες από τις στρατηγικές που θα περιγράψουμε αλληλοκαλύπτονται, ωστόσο, ακόμη κι όταν οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε είναι κοινές, οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται να τις κάνετε μπορεί να διαφέρουν.

Βραχυπρόθεσμες στρατηγικές

Αν βρίσκεστε σε δύσκολη θέση μια δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείτε να κάνετε προκειμένου να παρατείνετε άμεσα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Καμία από τις παρακάτω ενέργειες δεν πρόκειται να αυξήσουν πραγματικά την ισχύ που έχει απομείνει στην μπαταρία, αντίθετα θα μειώσουν την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιεί το laptop, εξοικονομώντας σας λίγα επιπλέον πολύτιμα λεπτά μέχρι η μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως. Η φράση κλειδί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η κατανάλωση ενέργειας, κι εσείς πρέπει να την περιορίσετε στο ελάχιστο δυνατό.

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας του φορητού σας υπολογιστή ή τη λειτουργία eco
Αμφότερες αυτές οι λειτουργίες είναι σχεδιασμένες ακριβώς για τις εν λόγω περιπτώσεις, κι έτσι θα αναλάβουν να κάνουν αυτόματα κάποιες αλλαγές ώστε να παρατείνουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της μπαταρίας –αρκετές από τις οποίες θα κάνουμε κι εδώ. Αυτό το προφίλ θα προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του φορητού σας και θα μεταφέρει τα υποσυστήματα σε καταστάσεις χαμηλής απόδοσης – και κατανάλωσης.

Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε το αυτόματο εργαλείο battery-saver, υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα που πρέπει να κάνετε για να επιτύχετε καλύτερη απόδοση. Αυτό γίνεται απενεργοποιώντας μη αναγκαίες συσκευές, προσαρμόζοντας ρυθμίσεις για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος, κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές και διεργασίες, και προσαρμόζοντας τις δραστηριότητές σας έτσι ώστε να χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια.

2. Απενεργοποιήστε συσκευές και θύρες που δεν χρησιμοποιείτε
Ο ευκολότερος τρόπος για να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας είναι απλώς η απενεργοποίηση διαφόρων συσκευών. Ξεκινήστε αποσυνδέοντας όσα περιφερειακά δεν σας είναι αναγκαία [όπως για παράδειγμα ένα ποντίκι USB ή ένας εξωτερικό σκληρός δίσκος] και απενεργοποιώντας τα πιο ενεργοβόρα υποσυστήματα και περιφερειακά που δεν είναι απαραίτητα τη δεδομένη χρονική στιγμή , όπως είναι οι δέκτες Wi-Fi και Bluetooth, οι επεξεργαστές γραφικών και οι αχρησιμοποίητοι οπτικοί δίσκοι.

Προειδοποίηση: Προτού απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε υποσύστημα ή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η εν λόγω συσκευή δεν χρησιμοποιείται και δεν είναι απαραίτητη στη λειτουργία του φορητού. Για παράδειγμα, δεν θέλετε σε καμία περίπτωση να απενεργοποιήσετε τον σκληρό δίσκο από τον οποίο τρέχει το λειτουργικό σύστημα, ή το Wi-Fi εάν μέσω αυτού συνδέεστε στο τοπικό δίκτυο.

Για να απενεργοποιήσετε αχρησιμοποίητες συσκευές στα Windows, ανοίξτε το Control Panel [Πίνακας ελέγχου] και βρείτε το Device Manager [Διαχείριση συσκευών]. Εκεί, τα μεμονωμένα στοιχεία ομαδοποιούνται ανά κατηγορία. Για παράδειγμα, στο Network Adapters [Κάρτες δικτύου] συχνά περιλαμβάνονται εξίσου ο LAN adapter, που παρέχει τη συνδεσιμότητα μέσω Ethernet και το Wi-Fi για ασύρματη δικτύωση.

Οι τέσσερις κατεξοχήν υποψήφιοι για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι η κάρτα γραφικών [στο Display Adapters], η μονάδα οπτικού δίσκου [στο DVD/CD-ROM Drives] και οι προσαρμογείς Ethernet και Wi-Fi [στο Network Adapters]. Βρείτε τη συσκευή που θέλετε να απενεργοποιήσετε στη σχετική κατηγορία. Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της συσκευής κι επιλέξτε Disable [Απενεργοποίηση] από το drop-down menu.

Ενώ βρίσκεστε στο Device Manager, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη θύρα π.χ. τη σειριακή. Οι πραγματικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα είναι αμελητέες, ωστόσο, πιθανότατα θα καταφέρετε να εξοικονομήσετε λίγο επιπλέον χρόνο εργασίας.

3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
Τόσο η οθόνη όσο και το πληκτρολόγιο είναι τα κατεξοχήν απαραίτητα κατά την εργασία σε ένα laptop. Μπορείτε, ωστόσο, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε ένα από αυτά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας. Μια πηγή που καταναλώνει ρεύμα και που συχνά δεν λαμβάνουμε υπόψη είναι το πληκτρολόγιο οπίσθιου φωτισμού. Εκτός αν βρίσκεστε σε σκοτεινό μέρος και χρειάζεστε οπωσδήποτε τον οπίσθιο φωτισμό, απενεργοποιήστε τον πλήρως.

Η οθόνη είναι το επόμενο ενεργοβόρο μέρος του φορητού, η οποία δεν είναι φυσικά απαραίτητο να λειτουργεί με τη φωτεινότητα στο 100% ή σε πλήρη ανάλυση. Πολλοί φορητοί υπολογιστές διαθέτουν hotkeys για την αυξομείωση της φωτεινότητας της οθόνης, στην αντίθετη όμως περίπτωση μπορείτε να την ρυθμίσετε από τον Πίνακα ελέγχου. Μειώνοντας την προβολή στο 50% ή και λιγότερο όταν η μπαταρία αδειάζει, θα καταφέρετε να προσθέσετε σημαντικό επιπλέον χρόνο λειτουργίας.

Τέλος, χαμηλώστε ή και απενεργοποιήστε τον ήχο. Αν παρόλα αυτά τον χρειάζεστε, κατεβάστε τη στάθμη όσο το δυνατόν περισσότερο και προτιμήστε ένα ζευγάρι ακουστικών αντί των ηχείων του φορητού. Όποτε αυτό είναι εφικτό, απλά βάλτε το laptop σε σίγαση. Με αυτόν τον τρόπο, τα ηχεία δεν θα καταναλώνουν καθόλου ρεύμα, κι έτσι θα εξασφαλίσετε λίγο περισσότερο πολύτιμο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

4. Απενεργοποιήστε εφαρμογές και διεργασίες
Η ζωής της μπαταρίας δεν εξαρτάται μόνο από το hardware. Πολλαπλές εφαρμογές και διάφορες διεργασίες που τρέχουν στο σύστημα ροκανίζουν εξίσου την αυτονομία της. Όπως και με τις συσκευές, ξεκινήστε απενεργοποιώντας οτιδήποτε δεν χρησιμοποιείται.

Στα Windows, ρίξτε πρώτα μια ματιά στο System Tray, τη συλλογή εικονιδίων στην κάτω δεξιά γωνία του desktop, δίπλα από το ρολόι. Στο αριστερό άκρο του, επιλέξτε το εικονίδιο για να εμφανιστούν τα κρυμμένα εικονίδια και δείτε ποιες εφαρμογές τρέχουν στο παρασκήνιο.
Ανοίξτε τον Task Manager [Διαχείριση εργασιών] πατώντας Ctrl + Shift + Esc, κι επιλέξτε Διαχείριση εργασιών από το μενού. Μόλις μπείτε στο Task Manager, δείτε τις ανοιχτές εφαρμογές –μπορεί να διαπιστώσετε ότι ένα ή δύο προγράμματα έχουν ξεμείνει σε λειτουργία μόνο και μόνο επειδή ξεχάσατε να κλείσει ένα παράθυρο.
Στη συνέχεια, πηγαίνετε στην καρτέλα Processes [Διεργασίες]. Εδώ θα δείτε τις διεργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Ενώ ορισμένες από αυτές είναι απαραίτητες, άλλες, όπως αυτές που σχετίζονται με την αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο ή τις υπηρεσίες cloud αποθήκευσης [όπως το Dropbox ή το Google Drive], μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε χωρίς κανένα δισταγμό.

Για τα MacBook, η διαδικασία διαφέρει ελαφρώς. Αναζητήστε στο System Preferences > Users & Groups [Προτιμήσεις συστήματος > Χρήστες & Ομάδες] ένα μενού που ονομάζεται Login Items. Σβήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα που καταναλώνει μεγάλη ισχύ το οποίο πλέον δεν χρειάζεστε, ή απενεργοποιήστε δυνατότητες όπως η αυτόματη έναρξη του Google Chrome κατά την εκκίνηση.

Μπορείτε επίσης να δείτε ποια προγράμματα καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πατώντας το πλήκτρο Option και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην ένδειξη μπαταρίας στη γραμμή Μενού. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε το βοηθητικό πρόγραμμα Activity Monitor και να δείτε μια λίστα με όλα τα προγράμματα και τις διεργασίες που έχετε τη δεδομένη στιγμή ανοιχτά, καθώς και ποιες από αυτές χρησιμοποιούν την περισσότερη ενέργεια. Μπορείτε να διακόψετε αυτές τις διεργασίες, επιλέγοντας το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Διακοπή. Το Power Nap είναι ένα χαρακτηριστικό του OS Χ της Apple, το οποίο ελέγχει τη δραστηριότητα των feeds του email και του Τwitter σας, ενώ το σύστημα είναι σε sleep mode. Εάν το ζητούμενο είναι να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, θα ήταν σοφό να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.

5. Απλοποιήστε
Ένας ακόμη τρόπος να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας είναι απλοποιώντας τις δικές σας ενέργειες. Το multitasking είναι ωραίο όταν η μπαταρία του φορητού είναι γεμάτη, όμως το να τρέχετε αρκετά προγράμματα ταυτόχρονα επιφορτίζει σημαντικά τον επεξεργαστή και καταναλώνει περισσότερη ισχύ από την μπαταρία. Προσαρμόστε τη χρήση του υπολογιστή σας, τρέχοντας μία εφαρμογή τη φορά και αποφεύγοντας προγράμματα που καταναλώνουν πόρους του συστήματος.

Ξεκινήστε με “single-tasking”: αν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο, κλείστε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αν π.χ. δεν λειτουργεί Spotify στο παρασκήνιο. Εάν πρέπει να διατηρήσετε την αναπαραγωγή κάποιων μουσικών αρχείων, προτιμήστε τα τοπικά αποθηκευμένα αρχεία και όχι το streaming media –θα εξακολουθούν να απαιτούν επιπλέον ενέργεια για να την αναπαραγωγή τους, αλλά το streaming μέσω Wi-Fi χρησιμοποιεί και την ασύρματη επικοινωνία του φορητού υπολογιστή.

Μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε αν επιλέξετε απλούστερα εργαλεία για τις ίδιες εργασίες, όπως για παράδειγμα ένα απλό αρχείο κειμένου αντί για ένα έγγραφο του Word. Με λιγότερα χαρακτηριστικά και με καμία από τις αυτόματες ενέργειες του Word [όπως ο ορθογραφικός έλεγχος και η αυτόματη αποθήκευση], μπορείτε να ολοκληρώσετε το γράψιμο με σημαντικά λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.

Επίσης, καλό είναι να αποφύγετε εντελώς κάποιες από τις δραστηριότητες όπως είναι τα εργαλεία επεξεργασίας φωτογραφίας και βίντεο, οι οποίες επιφορτίζουν σημαντικά τον επεξεργαστή και την κάρτα γραφικών, και είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες.
Μακροπρόθεσμες στρατηγικές
Με τις παρακάτω συμβουλές, θα μετατρέψετε το σύστημά σας σε μια ενεργειακά πιο αποδοτική συσκευή, εξοικονομώντας παράλληλα τον χρήσιμο χρόνο που προσφέρει μία μόνο φόρτιση, αλλά και την παράταση της συνολικής διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

6. Φροντίδα και τροφοδοσία της μπαταρίας
Όλα ξεκινούν από τη φροντίδα που πρέπει να δίνετε στην ίδια την μπαταρία. Αν το laptop σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, φροντίστε να μην προκαλέσετε ζημιά σε κάποια από τα σημεία επαφής του με αυτή . Οι επαφές συνδέουν το laptop με την μπαταρία και, εάν λερωθούν ή καταστραφούν, αυτό μπορεί να μειώσει ή και να διακόψει τη ροή ρεύματος. Μπορείτε μόνοι σας να καθαρίζετε τα σημεία επαφής χρησιμοποιώντας μια μπατονέτα ποτισμένη με λίγο οινόπνευμα, ωστόσο οι κατεστραμμένες επαφές θα χρειαστούν τη φροντίδα επαγγελματία.

Παλαιότερα, οι ειδικοί συμβούλευαν να φορτίζουμε την μπαταρία μόνο μέχρι το 80% και να μην την αφήνουμε διαρκώς στον φορτιστή της. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις συμβουλές θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες και βρίσκουν εφαρμογή σε παλαιότερες μπαταρίες νικελίου-υδριδίου αλλά όχι σε ιόντων λιθίου και πολυμερών λιθίου που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Ενώ οι σύγχρονες μπαταρίες δεν απαιτούν από εσάς να ανησυχείτε για τη συχνότητα φόρτισης τους, καλό είναι περιστασιακά να τις αδειάζετε πλήρως μέσω φυσιολογικής χρήσης, να χρησιμοποιείτε δηλαδή τη συσκευή μέχρι που να σβήσει ή σχεδόν να σβήσει γιατί άδειασε η μπαταρία.

Τέλος, φροντίστε τη θερμοκρασία. Η θερμότητα θα συντομεύσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, όπως και των υποσυστημάτων κι έτσι λάβετε μέτρα για να παρέχετε τη βέλτιστη ροή αέρα και ψύξης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προέρχονται από τη φραγή των αεραγωγών. Η συσσώρευση σκόνης είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορείτε να αντιμετωπίσετε καθαρίζοντας τους αεραγωγούς και τον ανεμιστήρα του laptop. Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν συμπιεσμένου αέρα για να απομακρύνετε τη σκόνη. Το συχνότερο πρόβλημα που προκύπτει είναι όταν χρησιμοποιείτε το laptop επάνω σε μαξιλάρι ή κουβέρτα, τα οποία αμφότερα φράσσουν τον ανεμιστήρα και διατηρούν στο εσωτερικό της συσκευής τη θερμότητα που επιχειρείται να αποβληθεί. Χρησιμοποιήστε το laptop σας μόνο σε επίπεδες επιφάνειες όπως ένα γραφείο ή ένα τραπέζι, ενώ και μια βάση στήριξης για laptop θα κάνει τη διαφορά, όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή στο κρεβάτι.

7. Συντονιστείτε
Το επόμενο βήμα είναι να φροντίσετε ώστε το laptop να κάνει την πιο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Μερικές απλές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα βοηθήσουν όχι μόνο τη μπαταρία σας να διαρκέσει περισσότερο, αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα κι ένα συνολικά πιο γρήγορο σύστημα.

Για αρχή, κάντε τακτικά ανασυγκρότηση στον σκληρό σας δίσκο, προκειμένου να γίνει η ανάκτηση δεδομένων πιο αποτελεσματική. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε να ΜΗΝ επιχειρήσετε ανασυγκρότηση σε ένα SSD, δεδομένου ότι θα μειώσει την ωφέλιμη διάρκειας ζωής του.

Ένας ενεργός δίσκος καταναλώνει περισσότερη ενέργεια απ’ ό,τι ένας αδρανής και, με την ανασυγκρότηση του σκληρού σας, μειώνετε την ποσότητα του χρόνου που απαιτείται για την πρόσβαση στα δεδομένα. Με την πάροδο του χρόνου, όσο προσθέτετε και αφαιρείτε αρχεία από το σύστημά σας, τα δεδομένα καταγράφονται ασυντόνιστα στον σκληρό δίσκο, διάσπαρτα σε διάφορα τμήματά του. Αυτά τα «άτακτα» γραμμένα [ή κατακερματισμένα] δεδομένα απαιτούν επιπλέον χρόνο και ενέργεια για να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της τακτικής χρήσης. Η ανασυγκρότηση του δίσκου είναι το ψηφιακό αντίστοιχο της οργάνωσης των ντουλαπιών σας, αφού όλα είναι πιο καθαρά και ευκολότερα προσβάσιμα. Τόσο τα Windows 7 όσο και τα 8 διαθέτουν αυτόματα εργαλεία που ανασυγκροτούν τον δίσκο σας ανά τακτά διαστήματα, ωστόσο καλό είναι εσείς τουλάχιστον να επιβεβαιώσετε ότι η εν λόγω λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και τρέχει κανονικά.
Η αποδοτικότητα του δίσκου σας βελτιώνεται και από την τάξη που επικρατεί σε αυτόν. Φροντίστε για την καλή φόρμα του υπολογιστή σας, αφαιρώντας σε τακτικά χρονικά διαστήματα διάφορα προγράμματα που δεν χρειάζεστε πλέον.

8. Αναβάθμιση
Μια άλλη επιλογή είναι να εγκαταλείψετε τον σκληρό δίσκο και να αναβαθμίσετε σε SSD. Τα SSD χρησιμοποιούν μνήμη flash και δεν έχουν κινούμενα μέρη, εξοικονομώντας αυτομάτως ενέργεια. Επίσης, θα απαλλαγείτε από προβλήματα που σχετίζονται με τον κατακερματισμό, την αχίλλειο πτέρνα των σκληρών δίσκων.

Αναβαθμίζοντας σε SSD, βελτιώνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας αλλά και την ταχύτητα του συστήματος, καθώς τα SSD προσφέρουν ταχύτερους χρόνους εκκίνησης και καλύτερη απόδοση απ’ ό,τι οι παραδοσιακοί δίσκοι.
Τέλος, αυξήστε τη RAM στο σύστημά σας. Η μνήμη RAM αποθηκεύει δεδομένα για βραχυπρόθεσμη χρήση, όπως περίπου κι ένα SSD. Όσο περισσότερα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν στη RAM τόσο λιγότερο θα στηρίζεται το σύστημα στην αναζήτηση και άντληση αυτών των δεδομένων στον σκληρό δίσκο ή το SSD.

9. Εφεδρική μπαταρία
Φυσικά, ο ευκολότερος τρόπος να διασφαλίσετε ότι δεν θα ξεμείνετε ποτέ από μπαταρία είναι να μεταφέρετε πάντα μια εφεδρική ή μια εξωτερική μπαταρία. Για τους φορητούς υπολογιστές με αφαιρούμενες μπαταρίες, η απλούστερη επιλογή είναι η εφεδρική. Μπορείτε να την παραγγείλετε απευθείας από τον κατασκευαστή ή να την αγοράσετε από έναν τρίτο κατασκευαστή, με κόστος που συνήθως είναι αρκετά κάτω από τα 100 ευρώ.

Μια άλλη, παρεμφερής επιλογή είναι να προμηθευτείτε μια εξωτερική μπαταρία. Αν και τεχνικά πρόκειται για μπαταρία, αυτές οι εξωτερικές πηγές ισχύος συνδέονται στο laptop σας ακριβώς όπως και ο φορτιστής. Οι «power banks», όπως ονομάζονται, για laptops δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στη χώρα μας σε αντίθεση με αυτές για κινητά. Το μέσο κόστος τους κυμαίνεται γύρω στα 150 ευρώ.

Πηγή ➤.zougla

Διαβάστε Περισσότερα »

Πάτρα: Επιχείρησε να αυτοκτονήσει δύο φορές την ίδια μέραPolice-Voice blog ➤Ένας άνδρας επιχείρησε δύο φορές να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτωντας στην θάλασσα από μια βάρκα. Μάλιστα την δευτερη απόπειρά του την έκανε τυλιγμένος με μια κουβέρτα για να μην μπορεί να κολυμπήσει.

Οι σκηνές που εκτιλήχθηκαν ήταν δραματικές. Κάτοικοι της Παραλίας Πατρών έσπευσαν να βοηθήσουν τον άνδρα που αρχικά κολύμπησε μέχρι τη βάρκα που ήταν δεμένη στα ανοιχτά την θαλάσσιας περιοχής και από εκεί θα επιχειρούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Μάλιστα ειδοποίησαν ασθενοφόρο στο σημείο αλλά ενώ τον είχαν αποτρέψει την πρώτη φορά, διέφυγε της προσοχής τους και ενώ είχε βγεί από την θάλασσα έπεσε ξανά στο νερό και μάλιστα τυλιγμένος με μια κουβέρτα που του είχαν δώσει, ώστε να πνιγεί.

Για άλληι μια φορά περίοικοι έπεσαν στη θάλασσα για να τον αποτρέψουν και τον οδήγησαν στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο.
Πηγή ➤.zougla

Διαβάστε Περισσότερα »

Γιαταγάνα: Να επανέλθει η θανατική ποινή στους βιαστές ανηλίκων...Police-Voice blog ➤
«Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε από την κακοποίηση βρέφη και μικρά παιδιά»

Να επανέλθει η θανατική ποινή για μια ιδιαίτερη κατηγορία καταδικασθέντων, εκείνων δηλαδή που έχουν διαπράξει έγκλημα βιασμού βρεφών ή ανηλίκων ζήτησε χθες, μιλώντας στη Βουλή, η ανεξάρτητη βουλευτής, Χρυσούλα Γιαταγάνα.

Η κ. Γιαταγάνα, όπως επιβεβαιώνει στο newsbeast.gr συνεργάτης της, πήρε το λόγο στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Έτσι, αφού αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση βιασμού βρέφους εξέφρασε την άποψη ότι στους ανθρώπους που έχουν διαπράξει τέτοια εγκλήματα ο σωφρονισμός δεν προσφέρει τίποτα και ότι θα έπρεπε να τιμωρούνται με θανατική ποινή.

Η ανεξάρτητη βουλευτής και πρώην εισαγγελέας εξήγησε πως «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συνέπειες της σεξουαλικής βίας είναι ολέθριες και για το λόγο ότι οι ψυχολογικές πληγές του θύματος παραμένουν εφ' όρου ζωής και εμποδίζουν την ομαλή ψυχοπνευματική ανάπτυξή του και την ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο. Για το λόγο αυτό, ο νομοθέτης πρέπει να εξαντλεί την αυστηρότητά του. Μόνο έτσι μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά τα παιδιά».

Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων: «Ιδιαίτερα στην περίπτωση βιασμού ανηλίκου, την πλέον κτηνώδη πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά σωματική βλάβη ή και στο θάνατο ακόμα του βρέφους ή του παιδιού, ο νόμος πρέπει να είναι αμείλικτος... Πρέπει να προβλέπεται η ποινή του θανάτου, κύριε υπουργέ. Πρέπει να επανέλθει η ποινή του θανάτου. Μόνο έτσι θα προστατεύσουμε από την κακοποίηση βρέφη και μικρά παιδιά».

Πηγή ➤ cretablog ....http://elas-lyste
Πηγή ➤

Διαβάστε Περισσότερα »

«Καρφώθηκε» στον τοίχο της εκκλησίαςPolice-Voice blog ➤Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΠΑ.Γ.Ν.Η. ένας 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο της μηχανής του με αποτέλεσμα αυτή να «καρφωθεί» στον τοίχο εκκλησίας.

Το ατύχημα έγινε στις 04.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στα στενά της Νεάπολης Κρήτης.
Πηγή ➤zougla

Διαβάστε Περισσότερα »

Ο θάνατός του αποδίδεται σε λεπτοσπείρωση...... Σοκ για τον χαμό του 20χρονου τερματοφύλακα στα ΧανιάPolice-Voice blog ➤

«Μόνο ένα ΓΙΑΤΙΙΙΙ....Γιατί ΘΕΕ μου παίρνεις τα καλύτερα παιδιά.....Γιατιιιιι γαμώτο γιατί??? καλό ταξίδι φίλε εκεί πάνω...δεν θα σε ξεχάσουμε ΠΟΤΕ...το ακούς? ΠΟΤΕ...»

Το Χανιώτικο ποδόσφαιρο και γενικότερα η κοινωνία των Χανίων θρηνεί για την απώλεια του Μιχάλη Φουντουλάκη.

Σύμφωνα με τον διευθυντή υγειονομικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου Χανίων, νευροχειρουργό Γιώργο Αρχοντάκη, ο 20χρονος μεταφέρθηκε την Πέμπτη στο Νοσοκομείο Χανίων με έντονους πόνους στο στομάχι, αφού είχε αγγίξει με γυμνά χέρια ένα μολυσμένο ποντίκι.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε εμφανίσει λεπτοσπείρωση, νόσος που μεταδίδεται από ποντίκια. Εισήχθη αμέσως στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο εκδήλωσε υψηλό πυρετό και σηψαιμία και χθες βράδυ, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Το σοκ από την ξαφνική απώλεια του 20χρονου τερματοφύλακα του Δ.Α.Α.Ο.Χ. (τρίτος από αριστερά στους όρθιους) είναι μεγάλο και από την πρώτη στιγμή φίλοι, πρώην και μέχρι πρότινος συμπαίκτες του εξέφρασαν την οδύνη τους για το γεγονός ότι έφυγε τόσο άδικα ένα παιδί, που ήταν μόνιμα με το χαμόγελο στα χείλη. 


Ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία Νέας Κυδωνίας και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ομάδα Παίδων του Α.Ο. Χανιά. Τις τελευταίες δύο σεζόν ήταν στο ρόστερ του Δ.Α.Α.Ο.Χ.

Η αγάπη του ήταν μεγάλη για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τον Ολυμπιακό, αφού ο πατέρας του Στέλιος Φουντουλάκης, υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ο. Χανίων. 

Μετά τη γνωστοποίηση της απώλειας στη σελίδα του ΔΑΑΟΧ αναγράφηκε το εξής:

«Είμαι στην δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω τον ξαφνικό θάνατο του Μιχάλη Φουντουλάκη, δεύτερου τερματοφύλακα στον ΔΑΑΟΧ. Ο ΔΑΑΟΧ θρηνεί και λυπάται για το θάνατο ενός νέου παιδιού. Συλλυπητήρια και καλό κουράγιο στην οικογένεια.»

Διαβάστε μερικά από τα συγκινητικά μηνύματα φίλων του και πρώην συμπαικτών του:

Μανούσος Καστρινάκης: «Μιχαλιό γράψε μου κάτι και πες ότι είναι ψέμα αυτό που έμαθα...»

Λευτέρης Ψαρουδάκης: «Μιχάλη μου ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου. Κρίμα και άδικο.»

Μάριος Σεργάκης: «Δεν έχω λόγια... Καλό ταξίδι Μιχάλη.»

Μίλτος Καμπάκης: «Αδερφέ μου ο καλύτερος πήγε στον παράδεισο... Ο καλύτερος»

Άγγελος Ζανής: «Μιχαλάρα μου, χάρηκα που σε γνώρισα φίλε, πολύ άδικα χάθηκες.... Καλό ταξίδι μάγκα μου, αναπαύσου εν ειρήνη...»

Βασίλης Σαντριάς: «Αγορίνα μου καλό ταξίδι. Ελπίζω εκεί πάνω να τους κάνεις όλους να χαμογελάνε και να τους μάθεις τι σημαίνει να ζεις την ζωή με ένα χαμόγελο στα χείλη... Ο Θεός σε πήρε κοντά του γιατί σε χρειαζότανε μάλλον. Δεν πρόκειται να σε ξεχάσω ποτέ. Συγχώρεσε με που δεν θα είμαι εκεί να σου πω κι εγώ το τελευταίο αντίο, γιατί ήσουν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα, χαιρέτησα και αφιέρωσα το πρώτο μου γκολ στον ΔΑΑΟΧ. Κοιτάω την συνομιλία μας τώρα και δεν μπορώ να το πιστέψω. Απλά δεν μπορώ... Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου Μιχαλιό μου και ελπίζω εκεί ψηλά που θα είσαι να μην μας ξεχάσεις ποτέ εμάς, γιατί εμείς δεν θα σε ξεχάσουμε εσένα...»

Στέλιος Μπολανάκης: «Καλό σου ταξίδι φίλε Μιχάλη!»

Πάνος Γερούλης: «Μιχαλάρα καλό ταξίδι φίλε! Αναπαύσου εν ειρήνη..»

Βαγγέλης Νταγκουνάκης: «Μιχαλάρα μου ό,τι και να πω είναι λίγο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Καλό ταξίδι φιλαράκι μου. Θα μας λείψεις...»

Κώστας Κοκάκης: «Καλό ταξίδι Μιχαλάρα μου να προσέχεις»

Κώστας Ταταράκης: «Όχι ρε γαμώτο μου τέτοιο παιδί...!!! Καλό ταξίδι φίλε!!! Να προσέχεις....»

Κώστας Πρωτοψάλτης: «Μια ''Μεταγραφή '' που δεν εγινε ποτέ.......Ο Θεος σε ήθελε να σε ''μεταγράψει'' στα μέρη του................Μιχαλάκη θα σε θυμόμαστε πάντα... Στην ΠΕΦΟ μας από πιτσιρικάκι, στα γήπεδα, και στις βολτούλες έφηβο, στους αγωνιστικούς χώρους σαν τερματοφύλακα αντράκι πια και φοιτητή......και τελευταία μου ανάμνηση τον Απρίλη στον Ναύσταθμο. ''Αντίπαλοι'' να καλαμπουρίζουμε με το ''κολλητάρι' 'σου τον Μίλτο τον δικό μας τερματοφύλακα και καλό σου φίλο.........ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΚΡΕ.»

Νεκτάριος Ανδρεαδάκης: «Μόνο ένα ΓΙΑΤΙΙΙΙ....Γιατί ΘΕΕ μου παίρνεις τα καλύτερα παιδιά.....Γιατιιιιι γαμώτο γιατί??? καλό ταξίδι φίλε εκεί πάνω...δεν θα σε ξεχάσουμε ΠΟΤΕ...το ακούς? ΠΟΤΕ...»

Γιώργος Καλαϊτζίδης: «Τα συλλυπητήρια μου στους γονείς του Μιχάλη. Είμαι συντετριμμένος, μόλις το έμαθα και δεν μπορώ να το πιστέψω...Η ανάμνηση του θα μείνει πάντα μέσα μου.»

Πηγή ➤http://www.protothema.

Διαβάστε Περισσότερα »

Τουρίστρια με πνευμονικό οίδημα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στη ΡόδοPolice-Voice blog ➤Ελικόπτερο «Σούπερ Πούμα» της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε το μεσημέρι στη Ρόδο 67χρονη Ισραηλινή με πνευμονικό οίδημα.

Η 67χρονη ήταν επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου «Golden Iris» με σημαία Παναμά, το οποίο έχει προορισμό την Κύπρο.

Το «Σούπερ Πούμα» παρέλαβε την ασθενή, ενώ το κρουαζιερόπλοιο έπλεε 130 ναυτικά μίλια νοτιανατολικά της Ρόδου.

Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ρόδου στις 14:15 απ' όπου ασθενοφόρο μετέφερε την 67χρονη στο νοσοκομείο.

Η αερομεταφορά της 67χρονης έγινε έπειτα από αίτημα του ΕΚΑΒ.
Πηγή ➤zougla

Διαβάστε Περισσότερα »

Οι αλλαγές στους λιμενικούς σταθμούςPolice-Voice blog ➤Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το υπ' αριθμόν 81 Προεδρικό Διάταγμα «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών».

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είχε υπογραφεί από τον κ. Βαρβιτσιώτη στις 8 Ιανουαρίου. Τότε σε ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνονταν ότι σε «ό,τι αφορά τη νέα διάρθρωση των Λιμενικών Αρχών, βασικά κριτήρια των παρεμβάσεων του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ήταν η ορθολογικότερη κατανομή των δυνάμεών στην Επικράτεια, ο καλύτερος σχεδιασμός της δράσης των μονάδων, μέσω της διοικητικής υπαγωγής μικρότερων σε μεγαλύτερες, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, από τις 217 Λιμενικές Αρχές, δημιουργούνται 179».

Ειδικότερα για την 5η Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αφορά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, μεταξύ άλλων αλλαγών, καταργούνται οι λιμενικοί σταθμοί Ακράτας, Αιτωλικού, Αστακού, και στο Παλούκι Αμαλιάδας.

Πιο συγκεκριμένα, διατηρούνται τα 18 υφιστάμενα Κεντρικά Λιμεναρχεία, αυξάνονται σε 45 τα Λιμεναρχεία από τα 34 υπάρχοντα, ενισχύονται σε 73 τα Λιμενικά Τμήματα από τα 34 που υφίστανται, ενώ περιορίζονται σε 43 οι Λιμενικοί Σταθμοί από τους 107 που είναι μέχρι σήμερα. Στη νέα διάρθρωση δεν περιλαμβάνονται Υπολιμεναρχεία, ενώ για τη μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών σε ορισμένες περιοχές προβλέπεται η ίδρυση Λιμενικών Φυλακίων.

Επιπλέον σημειώνεται από το υπουργείο Ναυτιλίας ότι από τη συγκεκριμένη αναδιάρθρωση προκύπτει εξοικονόμηση πόρων πάνω από 500.000 ευρώ ετησίως, αλλά κυρίως εξοικονομούνται για επιχειρησιακές ανάγκες περίπου 700 άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι αποδεσμεύονται από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Δείτε αναλυτικά εδώ το ΠΔ με όλες τις αλλαγές.
Πηγή ➤zougla.

Διαβάστε Περισσότερα »

Eμφύλιος στην ΕΛ.ΑΣ....Police-Voice blog ➤
Στο θέμα που αποκάλυψε το bloko.gr για την "κλοπή" των αποθεματικών του ΤΕΑΠΑΣΑ από τους απόστρατους αξιωματικούς αναφέρθηκε χθες το σάιτ zougla.gr, το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια.
Την πόρτα του γραφείου του 15ου πταισματοδίκη πρόκειται να περάσουν  σύντομα αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι κατά το παρελθόν  υπηρέτησαν στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων  στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), έπειτα από μήνυση που κατέθεσαν τρεις  συνάδελφοί τους για μη
καταβολή συμπληρωματικού εφάπαξ.

Ειδικότερα,  σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του zougla.gr, οι αξιωματικοί, μέσω της μήνυσης, καταγγέλλουν ότι ενώ θα έπρεπε κανονικά να τους έχει  καταβληθεί συμπληρωματικό εφάπαξ, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Από τη μεριά τους, οι επικεφαλής του ΤΕΑΠΑΣΑ πρόκειται να δικαιολογήσουν τη στάση του ταμείου επικαλούμενοι το άρθρο 138 παρ. Γ 2α του νόμου  4052/2012.

Σύμφωνα με τον νόμο, «Μέτοχοι  του ΤΕΑΠΑΣΑ, εξερχόμενοι του σώματος και  καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκαθιστάμενοι διοικητικά και μη επανερχόμενοι  στην ενεργό υπηρεσία για παροχή εργασίας, δεν δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα για τον εκτός υπηρεσίας διανυθέντα χρόνο, ούτε για  ενδεχόμενη επελθούσα αναδρομικά βαθμολογική μεταβολή, ανεξαρτήτως του  δικαιώματος συμπληρωματικής συντάξεως. Εκκρεμείς υποθέσεις για  διοικητική αποκατάσταση κρίνονται με τις διατάξεις της παραγράφου  αυτής».

«Έχουν δοθεί παρανόμως περισσότερα από 28 εκατ. ευρώ»

Πάντως,  συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ., μιλώντας στο zougla.gr, εξέφρασαν την  αντίθεσή τους στην πολιτική που ακολουθούσε το ταμείο αναφορικά με τα  συμπληρωματικά εφάπαξ, επισημαίνοντας ότι κανονικά δεν θα έπρεπε οι  ένστολοι που έχουν αποστρατευθεί να τα λαμβάνουν, αν πρώτα δεν  επιστρέφουν στην υπηρεσία.

Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν σειρά αποφάσεων από το ΣτΕ που έχουν εκδοθεί από το 1997, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται αξιωματικοί που παίρνουν προαγωγή στα χαρτιά χωρίς να επιστρέφουν στην υπηρεσία να λαμβάνουν συμπληρωματικά εφάπαξ. Το ταμείο έχει δώσει περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε ενστόλους που κανονικά δεν θα έπρεπε να το έχουν εισπράξει. Και αυτό διότι βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ θεωρείται ο πραγματικός χρόνος υπηρεσίας».

Αξιωματικός συγγενής υπουργού του ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσα σε αυτούς που κινήθηκαν εναντίον του ΤΕΑΠΑΣΑ βρίσκεται και ένας  αξιωματικός που είναι συγγενής πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο αξιωματικός αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του ταξιάρχου  τον Μάιο του 2007. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, του χορηγήθηκε εφάπαξ  που αντιστοιχούσε στον μισθολογικό βαθμό του γενικού επιθεωρητή στρατού  με 33 χρόνια και 10 μήνες ασφάλιση.

Τον Μάρτιο του 2008 πήρε προαγωγή και στις 5 Ιουνίου του ίδιου έτους  αποστρατεύθηκε αυτεπαγγέλτως ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία  του.

Τον Απρίλιο του 2010, το ταμείο ενημερώθηκε ότι ο αξιωματικός προήχθη  στον βαθμό του υποστρατήγου από την 1η Μαρτίου 2008 και στον βαθμό του  αντιστρατήγου από τις 3 Μαρτίου 2009, ενώ αποστρατεύθηκε στις 12 Ιουνίου  2009 με αντιστοιχία μισθολογικού βαθμού αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. και ζήτησε να  του χορηγηθεί δεύτερο συμπληρωματικό εφάπαξ.

Στις 23 Απριλίου του 2012 η απόφαση που πήρε το ΤΕΑΠΑΣΑ ήταν απορριπτική, με αποτέλεσμα να κινηθεί με αγωγή κατά του ταμείου.

Πηγή ➤http://www.bloko.gr

Διαβάστε Περισσότερα »

" Αναδιάρθρωση ή μήπως ταφόπλακα στην αστυνομία; " Επιστολή αστυνομικούPolice-Voice blog ➤
Από αναγνώστη αστυνομικό, το bloko.gr έλαβε την ακόλουθη επιστολή με το περιεχόμενο της οποίας εν πολλοίς συμφωνούμε. Άλλωστε τα καρκινικά συμπτώματα που ξεκίνησαν να εμφανίζονται και να πυορροούν προβλήματα, τα είχαμε επισημάνει, σχολιάσει και καυστικά κριτικάρει αμέσως μόλις δημοσιοποιήθηκε το σ.ν. της αναδιάρθρωσης.
Την επιστολή του ο αστυνομικός την τιτλοφορεί ως " TI ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ
ΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ; ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ  ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ; "
Αγαπητοί φορολογούμενοι πολίτες και συνάδελφοι:
 Είμαι ένας χαμηλόβαθμος αστυνομικός με τον βαθμό του Υπαρχιφύλακα, έχω δηλαδή πάνω από 10 έτη υπηρεσίας και εργάζομαι σε έναν επαρχιακό νομό της βόρειας Ελλάδας. Καθημερινά βλέπω, όπως και όλοι μας, τις δυσλειτουργίες που έχει επιφέρει αυτό ο νόμος για την περίφημη αναδιάρθρωση, που μόνο αναδιάρθρωση δεν είναι.
Συγκεκριμένα με τον διαχωρισμό της αστυνομίας σε 3 κλάδους, την τάξη, την ασφάλεια και το αλλοδαπών, έχει δημιουργηθεί μία αστυνομία 3 ταχυτήτων, ή όπως λένε πολλοί συνάδελφοι δημιουργήθηκαν 3 αστυνομίες. Συγκεκριμένα, στην πρώην Αστυνομική Διεύθυνση του νομού όπου και υπηρετώ, έχουμε χωριστεί ως εξής:                                
Άλλοι οι αστυνομικοί και άλλη αστυνομία αυτή των Α.Τ. και Τροχαίας, άλλη αυτή του Τ.Α. της πρωτεύουσας του νομού και άλλη αυτή των Τ.Σ.Φ. και Τ.Δ.Λ. του αλλοδαπών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη όχι και τόσο καλή συνεργασία και απόδοση των διάφορων υπηρεσιών, με αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία και την ασφαλή διαβίωση των πολιτών που υπηρετούμε.]
Καθημερινά τραγελαφικά περιστατικά αναδεικνύονται, αφού ο διαχωρισμός του Σώματος σε 3 κλάδους, επιφέρει πολλές δυσλειτουργίες. Ενδεικτικά θα ήθελα να σας πω τα εξής:
-Σε σοβαρή περίπτωση κλοπής μεγάλης αξίας σε περιοχή του Τ.Α., εντός του Δήμου της πρωτεύουσας του νομού, σε διπλανό οικισμό, το περιπολικό του Τ.Α. ήταν απασχολημένο, με αποτέλεσμα ο Περιφερειακός Δ/ντής Ασφαλείας να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Αστυνομικό Δ/ντή Τάξης του νομού για να μεταβεί το περιπολικό του Α.Τ.
-Σε άλλη περίπτωση όπου θα έπρεπε να συγκροτηθεί σύντομα η Διμοιρία υποστήριξης της πρώην Α.Δ. νομού και οι 2 αστυνομικοί που υπηρετούν στο Τ.Α. δεν έπαιρναν άδεια για τη συγκρότηση αυτής, αφού η διμοιρία είναι θέμα τάξης και το Τ.Α. ανήκει στην ασφάλεια. Έπρεπε να επέμβει το Αρχηγείο για να δώσει την τελική λύση, οπότε η γραφειοκρατία και οι αναποτελεσματικότητα του νομοσχεδίου αποδεικνύεται πάλι.
-Ο Αστυνομικός Δ/ντής Τάξης νομού, που μπορεί να είναι Ταξίαρχος ή Αστυν. Δ/ντής ελέγχει και διευθύνει τα 4-5 Α.Τ. και το 1 Τμήμα Τροχαίας, δηλ. το μισό προσωπικό από όλες τις υπηρεσίες του νομού συνολικά, αλλά το προσωπικό των Τ.Δ.Λ. ή Τ.Σ.Φ. που υπηρετούν εκεί και πολλές φορές είναι ποσοτικά το ίδιο σε αριθμό, ελέγχονται από τον Περιφερειακό Συντονιστή Αλλοδαπών που έχει έδρα την έδρα της Περιφέρειας και έχει βαθμό Αστυν. Υποδ/ντή, και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει ιδία αντίληψη και γνώση του τι συμβαίνει σ’ αυτές τις υπηρεσίες αλλοδαπών, σχετικά με τα προβλήματα κτλ.
-Πολλοί συνάδελφοι κάνουν παράπονα για τα επιτελεία των Αστυνομικών Δ/ντών Τάξης, των Περιφερειακών Αστυνομικών Δ/νσεων και Δ/νσεων Ασφαλείας, αφού στην ουσία πάλι λειτουργούν με τον ίδιο αριθμό αστυνομικών και πολλοί λίγοι ενίσχυσαν τα Τμήματα που πραγματικά υπολειτουργούν από έλλειψη αστυνομικών.
- Κανένας δεν γνωρίζει τι θα γίνει με τις μεταθέσεις και το πώς θα γίνουν αυτές τώρα το Καλοκαίρι. Το αποτέλεσμα είναι η αβεβαιότητα και η αγανάκτηση όλων μας.
Πότε θα εκδοθούν τα νομοθετήματα για την λειτουργία του Σώματος;
Η αστυνομία αγαπητοί συμπολίτες δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Κινδυνεύουν οι συνάδελφοι από τον κάθε κίνδυνο και την μη σωστή και καλή συνεργασία των διάφορων Τμημάτων από διαφορετικούς κλάδους.
Ελπίζω το Υπουργείο να τα επιλύσει σύντομα τα προβλήματα αυτά γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο..
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για την φιλοξενία των απόψεων.
Ένας απογοητευμένος , αλλά φιλότιμος, αστυνομικός."
Πηγή ➤http://www.bloko.

Διαβάστε Περισσότερα »

TRIBUTE TRAVELLING .! ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Η Κύθνος της ανεμελιάς και της αυθεντικότητας..ΦΩΤΟ..της Ρένιας ΤσιτσιμπίκουPolice-Voice blog ➤
Η ήρεμη δύναμη των Κυκλάδων είναι σίγουρα η Κύθνος. Πολύ κοντά στην Αθήνα, όμορφη και αυθεντική, με αμέτρητες παραλίες, θερμά νερά, ζεστούς ανθρώπους. Τι άλλο χρειάζεσαι να ξέρεις;

Η Κύθνος βρίσκεται ανάμεσα στην Τζιά και τη Σέριφο και μπορείς να φτάσεις εκεί από τον Πειραιά (σε τρεις ώρες) ή ακόμα καλύτερα από το λιμάνι του Λαυρίου, σε δύο ώρες.
Μπορεί να μην το γνωρίζεις, όμως η Κύθνος, έχει 104 χιλιόμετρα ακτογραμμών, που μεταφράζονται σε 92 όρμους και παραλίες, οι οποίες είναι σχεδόν όλες προσβάσιμες οδικώς, ανοργάνωτες γενικώς, με υπέροχα αρμυρίκια που προσφέρουν απλόχερη -και δωρεάν- σκιά!
Αν κάποιος σου πει ότι θα πάει στα Θερμιά, την Κύθνο εννοεί. Είναι το δεύτερο όνομα του νησιού από τον 12ο αιώνα και το οφείλει στην ύπαρξη των θερμών πηγών που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του νησιού, στον κόλπο των Λουτρών. Υπάρχουν ιαματικά λουτρά -πολύ οικονομικά, που λειτουργούν ακόμα και σήμερα- τα οποία έζησαν καλύτερες μέρες στο παρελθόν: λέγεται ότι τα μπάνια τους απολάμβαναν ο Όθωνας και η Αμαλία.
Στην Κύθνο έχεις πολλά να δεις
Το πλοίο θα πιάσει στον Μέριχα, το λιμάνι του νησιού, που αφ' ενός είναι ένας από τους πιο «ζωντανούς» οικισμούς, με ξενοδοχεία, ωραία ταβερνάκια και νυχτερινή ζωή, αφ' ετέρου είναι στρατηγικό σημείο για να μένεις και να κάνεις εξορμήσεις προς το βορρά ή το νότο. Και η αλήθεια είναι, ότι στην Κύθνο έχεις πολλά να δεις...
Πριν αρχίσεις την εξερεύνηση στην ενδοχώρα ωστόσο, επιβιβάσου σ' ένα θαλάσσιο ταξί και τράβα για την Κολώνα, την παραλία-σταρ του νησιού. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος (εκτός και αν φτάσεις στο νησί με 4x4) για να προσεγγίσεις στην «ντίβα» της Κύθνου: πρόκειται για μια αμμουδερή λωρίδα που ενώνει την Κύθνο με το νησάκι του Αγίου Λουκά και σχηματίζει εκατέρωθεν δύο φανταστικές παραλίες!
Bonus; Αν περπατήσεις δέκα λεπτά, θα βρεις μια αμμουδιά για θαλάσσιο... σπα, καθώς εκεί αναβλύζουν ιαματικά νερά. Σταθερά προτείνουμε να επιλέξεις μια καθημερινή για την επίσκεψη, καθώς τα σαββατοκύριακα αράζουν πολλά σκάφη...
Ανεβαίνεις προς το βορρά: 8 χιλιόμετρα από το λιμάνι θα βρεις τη Χώρα της Κύθνου (ή αλλιώς Μεσαριά). Άφησε το αυτοκίνητο έξω από τον οικισμό, περπάτησε στα πλακόστρωτα δρομάκια και τις πλατείες, χάζεψε τις λουλουδιασμένες αυλές που σπάνε τη μονοτονία του λευκού, «ζήλεψε» την τέχνη των γυναικών του χωριού, που έχουν στολίσει κάθε πλάκα στα δρομάκια με περίτεχνα σχέδια της λαϊκής κουλτούρας μας, πόζαρε με χάρη κάτω από τα «στεάδια», τις καμάρες δηλαδή που ενώνουν τα σπίτια -εν είδει αμυντικού σχηματισμού- και συγκρατούν με όλους τους τρόπους τη συνοχή των Μεσσαριτών...
Και στο τέλος, άραξε σε κάποιο από τα ταβερνάκια για ντόπιο πεντανόστιμο κρέας και για «σφουγγάτο», την τοπική τυροκροκέτα. Ναι, το φινάλε περιλαμβάνει γλυκά του κουταλιού, με γιαουρτάκι...
Ακόμα πιο πάνω, θα βρεις τα Λουτρά, παραθαλάσσιο χωριό που μπορεί να σε κρατήσει μέρες χάρη στην ηρεμία του, τα ιαματικά λουτρά του, τις καταδυτικές εμπειρίες, τις παραλίες, τις βόλτες...
Αυτό που κάνει την Κύθνο ξεχωριστή είναι ότι πρόκειται για ένα ορεινό στη βάση του νησί, το οποίο θαρρείς και είναι χωρισμένο στα δύο: από το κέντρο και προς το βορρά είναι πράσινο (τηρουμένων των κυκλαδίτικων αναλογιών) από το κέντρο προς το νότο άγονο και άγριο – μάλιστα, κατεβαίνοντας, έχεις την ευτυχία να βλέπεις ταυτόχρονα από αριστερά και δεξιά τη θάλασσα!
Πρόσεξε τις άπειρες ξερολιθιές που συγκρατούν το ξερικό χώμα στη θέση του και παρατήρησε ότι ανάμεσα τους ξεδιπλώνονται μονοπάτια... Αν αγαπάς την πεζοπορία, εδώ έχεις έναν μικρό παράδεισο: κάθε μονοπάτι, κρύβει μια μικρή έκπληξη...
Η Δρυοπίδα προς το κέντρο του νησιού, είναι ένα χωριό ιδιαίτερο και φυσικά παραδοσιακό. Η περιοχή κατοικείται από την αρχαιότητα και στους πρώτους οικιστές, τους Δρύοπες, οφείλει το όνομα της. Είναι από τα ελάχιστα χωριά των Κυκλάδων που τα σπίτια της είναι διώροφα και με... κεραμίδι! Όσο θα περιηγείσαι στα στενά της, θα καταλάβεις ότι η παράδοση του χωριού στην κεραμική τέχνη, είναι αυτή που έχει χαρακτηρίσει ολόκληρο τον οικισμό.
Έξω από το χωριό, θα βρεις κι ένα από τα πιο μεγάλα σπήλαια της Ελλάδας, που έχει ελάχιστα αξιοποιηθεί, το «Καταφύκι» (ναι, από τη λέξη «καταφύγιο» προέρχεται το όνομα) στο οποίο κατέφευγαν οι κάτοικοι την εποχή του Β' παγκοσμίου πολέμου. Προστάτιδα ολόκληρου του νησιού πάντως, είναι η Παναγία η Κανάλα, που βρίσκεται στα ανατολικά, χτισμένη σε μια καταπράσινη γωνιά, μιας πανέμορφης παραλίας.
Αν είσαι τυχερός και πέσεις σε τοπικό πανηγύρι, μην το χάσεις. Ακόμα καλύτερα, προγραμμάτισε να πας στην Κύθνο, σε κάποιο πανηγύρι της. Δεν είναι μόνο η αυθεντική ατμόσφαιρα που θα σε συνεπάρει: θα παρασυρθείς από τον θερμιώτικο μπάλο σ' έναν ξέφρενο χορό μέχρι το πρωί. Πρόσεχε μόνο: ο μπάλος των Κυθνιών είναι το «μέσο» για να φλερτάρουν κι εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα ερωτευτείς...!

Πηγή ➤aeras.gr.

Διαβάστε Περισσότερα »