Διάφορες Αναρτήσεις

Translate Police-Voice

Police

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Όταν πάρετε τα δύο χιλιάρικα από την Αττική οδό, προσέξτε τι θα υπογράψετε Μην παραιτηθείτε από καμιά ...

https://www.police-voice.com/


Police-Voice blog ➤

Μην παραιτηθείτε από καμιά περαιτέρω διεκδίκηση

Οι οδηγοί που μαρτύρησαν κυριολεκτικά στην Αττική οδό, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα δύο χιλιάρικα της αποζημίωσης που θα λάβουν. Όποτε και αν θα λάβουν, θα πρέπει να αρνηθούν να υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο με το οποίο θα υποχρεούνται σε παραίτηση από περαιτέρω διεκδικήσεις έναντι της εταιρείας, του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα.

Όπως γράψαμε και νωρίτερα, άπαξ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνώρισε το συγκεκριμένο ύψος της αποζημίωσης για τους ταλαιπωρημένους οδηγούς, αυτό αυτόματα το δικαιούται κάθε Έλληνας πολίτης ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αντίστοιχα στους υπόλοιπους οδικούς άξονες, εκτός της Αττικής οδού.

Ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου με το διχίλιαρο, προσπαθώντας να συγκαλύψουν κακουργηματικές ευθύνες

Το δεύτερο σκέλος όμως είναι ακόμη πιο σημαντικό. Πρόκειται για το ξέπλυμα των βαρύτατων ευθυνών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία.


Ακολουθεί απόσπασμα του ισχύοντος σχεδίου (12/12/2019) “Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό”…

Το απόσπασμα αφορά στις δράσεις αντιμετώπισης προβλημάτων χιονόπτωσης και παγετού και τις αρμοδιότητες-ευθύνες των εμπλεκομένων…

πολιτικη προστασια

 

1 6

6. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

6.1 Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού
Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.7/2017, Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η γνωμοδότηση των Υπηρεσιών αυτών για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι βαρύνουσας σημασίας.
Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ. δύναται να λαμβάνουν εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών προσωρινά μέτρα απαγορεύσεων ή περιορισμών της κυκλοφορίας, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων (άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν.2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α’/1999, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.4313/2014).
Ειδικότερα, η Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ., με το 1244/18/2471350/03-122018 έγγραφο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. έγγραφό της επισημαίνει στις Διευθύνσεις Τροχαίας – Διευθύνσεις Αστυνομίας να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόσκαιρη και έγκαιρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε συντρέχουσα περίπτωση, σε σημεία που παρουσιάζουν δυσκολίες διέλευσης -ιδιαιτερότητες, έτσι, ώστε να διενεργείται αποχιονισμός και ρίψη αλατιού με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ακινητοποίηση των οχημάτων θα γίνεται σε ικανή απόσταση, προ του σημείου που εντοπίζονται τα προβλήματα και θα διαρκεί μέχρι την άρση αυτών.

Επισημαίνεται ότι, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, που έχουν κυρωθεί οι Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέρω έργο της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμφωνίες αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των παραχωρησιούχων εταιρειών.
Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου παραχώρησης
(επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, λήψη μέτρων ενημέρωσης των χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας, κλπ) πραγματοποιείται και με ευθύνη των παραχωρησιούχων εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με άμεση ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
Διευκρινίζεται ότι η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από την ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης που πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους και προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας.
Νοείται ότι κατά την εκδήλωση φαινομένων, όπως οι χιονοπτώσεις και ο παγετός κατά μήκος των οδικών αξόνων, η προληπτική ακινητοποίηση των οχημάτων από τις κατά τόπους υπεύθυνες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, μέχρι να αποκατασταθεί η βατότητα του οδικού δικτύου από τα συνεργεία αποχιονισμού, θεωρείται αποτελεσματικό μέτρο.
Σε περιπτώσεις επιβολής περιορισμών,ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας, οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων επί ή πλησίον του οδικού άξονα θα πρέπει να καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τους κατά τόπους επικεφαλής συντονιστές, υπεύθυνους για την εκτέλεση έργων χειμερινής συντήρησης, ώστε να διευκολύνεται το έργο τους.

6.2 Παροχή βοήθειας σε οδηγούς και επιβάτες σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού

Στο πλαίσιο παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού δικτύου, όταν αυτό επιβάλλεται(17), θα πρέπει να διανέμονται κουβέρτες και πρόχειρα γεύματα τα οποία διατίθενται από τους αρμοδίους για την λειτουργία και την συντήρηση του οδικού δικτύου φορείς, για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των οδηγών και επιβατών.
Νοείται ότι δράσεις παροχής βοήθειας, όπως η ανωτέρω, δύναται να πραγματοποιούνται παραλλήλως, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν, με δράσεις που συνδέονται με τον απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών και επιβατών.
Για την αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων, τα οποία έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων κατά τη διάρκεια εκδήλωσης χιονοπτώσεων και παγετού, οι παραχωρησιούχοι έχουν αναλάβει, πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων, την προμήθεια και διάθεση κουβερτών καθώς και πρόχειρου γεύματος, όταν αυτό απαιτηθεί, για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών κατ’ ελάχιστο 100 ατόμων επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους.
Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, οι καταλληλότερες κουβέρτες για την υλοποίηση της δράσης είναι οι θερμικές κουβέρτες επιβίωσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση χαμηλών θερμοκρασιών, έχουν πολύ χαμηλό κόστος προμήθειας, είναι αδιάβροχες και αντιανεμικές και κατά κανόνα δεν επιστρέφονται από τους χρήστες.
Επίσης η “Εγνατία Οδός Α.Ε.”, σύμφωνα με τις συντονιστικές οδηγίες της ΓΓΠΠ, έχει προμηθευτεί Υλικά Έκτακτης Ανάγκης (θερμικές κουβέρτες επιβίωσης, πρόχειρο γεύμα), για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των επιβατών, σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων επί του οδικού δικτύου της Εγνατίας Οδού.

*17 όπως για παράδειγμα πολύωρη αναμονή μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε συνθήκες ψύχους, αδυναμία αναστροφής οχημάτων ή εκτροπής της κυκλοφορίας, κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι παραχωρησιούχοι να ενημερώσουν τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και την Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για τις θέσεις αποθήκευσης των ανωτέρω υλικών. Ομοίως και η Εγνατία Οδός Α.Ε. να ενημερώσει τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.
Σημειώνεται ότι η μεταφορά και διανομή των κουβερτών και του πρόχειρου γεύματος, όπου αυτό απαιτείται, θα πραγματοποιείται με μέριμνα του Πυροσβεστικού Σώματος (69061Φ.702.16/29-11-2012, 71710/Φ.702.1/03-12-2015 έγγραφα Αρχηγείου Π.Σ.).
Το ανωτέρω έργο της διανομής κουβερτών ή/και πρόχειρου γεύματος δύναται να συνδράμουν και οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Π.Σ. και όταν διαθέτουν κατάλληλο όχημα για το σκοπό αυτό (1244/18/2471350/03-12-2018 έγγραφο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.).
Βαρύνουσα σημασία για την απόφαση υλοποίησης της δράσης της διάθεσης κουβερτών και πρόχειρου γεύματος σε οδηγούς και επιβάτες, σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού, έχει τόσο ο προηγηθείς χρόνος παραμονής τους στα ακινητοποιημένα οχήματα, όσο και η εκτίμηση από τους φορείς χειμερινής συντήρησης για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει τακτή ενημέρωση των κατά τόπους υπηρεσιών του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. από τους φορείς χειμερινής συντήρησης για τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να καλυφθούν οι στοιχειώδεις ανάγκες των οδηγών και επιβατών που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ακινητοποιημένα οχήματά τους.
Στο ανωτέρω πλαίσιο οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών παρακαλούνται σε συνεννόηση με τις οικείες Δ/νσεις Τεχνικών Έργων να υλοποιούν τις αντίστοιχες δράσεις (διάθεση θερμικών κουβερτών και πρόχειρου γεύματος) για το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο), σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ.
Θέματα που αφορούν τον απεγκλωβισμό και διάσωση οδηγών και επιβατών που η ζωή τους έχει τεθεί σε κίνδυνο από διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Π.Σ., αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στην παρ. 7.5 του παρόντος.

Υ.Γ

Συνοψίζοντας …

Απαγόρευση κυκλοφορίας κάνει η ΕΛ.ΑΣ-Απομάκρυνση οχημάτων & Παροχή κουβερτών & γευμάτων σε εγκλωβισμένους ο υπεύθυνος συντήρησης…

Το τι έγινε το είδαμε στην πράξη…

Τίποτα…Μηδέν

Πληροφορίες:

exomatiakaivlepo

Πηγή ➤  https://www.newsbreak.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου